Skip to content

13 Tháng Tám, 2011

Nhiều trường hợp được chỉ định thầu

TT – Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.

Nhiều trường hợp được chỉ định thầu

Theo đó, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp… sẽ được chỉ định thầu trong tám trường hợp.

Bao gồm: mua sắm hàng hóa để khắc phục sự cố bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn cần phải khắc phục ngay; gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài; gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; mua sắm hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu; hàng hóa chỉ do một cơ sở sản xuất, có giá bán thống nhất; mua bản quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền sở hữu trí tuệ; gói thầu dịch vụ tư vấn có giá không quá 1 tỉ đồng; gói thầu mua sắm tài sản có giá không quá 100 triệu đồng; gói thầu dịch vụ tư vấn, sản phẩm công nghệ thông tin để nâng cấp, mở rộng phần mềm mà trước đó đã được cung cấp từ một nhà thầu và nhà thầu khác không thể cung cấp do tính tương thích…

C.V.KÌNH

Source: Báo Tuổi Trẻ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments