Skip to content

2 Tháng Bảy, 2011

Hai ngành mới của Trường ĐH Mở TP.HCM

TT – Từ kỳ tuyển sinh năm 2007, Trường ĐH Mở TP.HCM bắt đầu tuyển sinh thêm hai ngành mới là hệ thống thông tin kinh tế và tiếng Nhật trình độ ĐH hệ chính qui.

Ngành học của bạn

Hai ngành mới của Trường ĐH Mở TP.HCM

Các khối thi của hai ngành là A và D1 với chỉ tiêu dự kiến là 200. Ngành hệ thống thông tin kinh tế đào tạo các cử nhân có kiến thức về kinh tế, xã hội và quản trị kinh doanh để có thể tham gia các hoạt động kinh tế và hoạt động quản lý doanh nghiệp. Sinh viên ngành này sẽ có kiến thức chuyên sâu về tin học kinh tế và tin học quản lý, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế, xã hội.

Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các bộ phận tin học trong các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, hoặc có thể tham gia quản lý các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Thời gian đào tạo bốn năm.

Ngành tiếng Nhật nhằm cung cấp kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Nhật để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội. Chương trình cung cấp kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng thực hành cho sinh viên. Sinh viên được trang bị khả năng thích ứng cao về ngoại ngữ ứng dụng trong giao tiếp, thông thạo các kỹ năng văn phòng và giao dịch bằng tiếng Nhật, có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa, văn học Nhật, được trang bị lý thuyết và phương pháp thực hành giảng dạy tiếng Nhật. Thời gian đào tạo bốn năm.  

H.T.

Source: Báo Tuổi Trẻ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments